Saor-laithean, gad dheanamh ceart gu leor!

Woo-hoo, tha Mac T air laithean-saora airson cola-deug! Sgreamhail math! A' Cumail orm leis m'fheallsanachd nach eil uidh aig daoine de tha mi a' deanamh nam bheatha laihteil chan eil mi a' dol a dh'innse smid dhuibh mu de tha dol ann an Saoghal Mhic an Toisich :-D, ach innsidh mi dhuibh mu barrachd chlaran ris a bheil mi ag eisteachd (Tha fios agam gu bheil air seo a dheanamh o chionn gu math goirid ach co-dhiu, faidaidh tu a dhol gu aite eile ann an Tir nam Blog....

Madonna - Saor-la (direach mar Co-La-Breith Sona Dhut (Tha mi a' ciallachadh an Orain le Stevie Wonder) Bha An t-Oran seo a' ruith trom eanchainn air Dihaoine.

Na Waterboys - Orain As Fhearr 1981-1990, gu h-araidh, "Na Buail an Droma" agus "Anam" (An creids sibh gun cuala mi an t-oran seo air program criogaid aon trup, nuair a rinn na Sasannaich a' chuis air na Bengallaich an-uiridh!)

Led Zeppelin - Ceithir Samhlaidhean - Abair Clasaig! Nuair a chunnaic mi Plant ro Nollaig, chlucih e "a'gol gu Caligornia" agus "Ceithir Maidean".

Gunnaichean is Rosan - Acras airson Sgrios, Bho Thoseach gu Crioch, lan deoch, lan bheatha, lan drabasta! De eile tha sibh ag iarraidh? Gu ha-raidh Failte Don Jungle agus Banrigh Rocaid!

Dr Dre - 2001, ‘s fhearr leam seo na An Cronaic, ged tha sin math cuideachd.