A' mhios seo, tha mi ag eisteachd ri....

Croft No Five - Dà phort ùr. “Crash” agus “Out of Line”. Gheibhear an-seo iad
http://www.myspace.com/croftnofive

Prionnsa -3121 Clàr Ùr, air ais air dòigh ‘s a’ togail air Musicology mar bun-steidh.

An Cò – “Baba Ui Riallaigh” agus “Cò th’annad?”

Enclave – Buidheann Dannsa bho Ghlaschu a’ measgachadh rudan neonach.

Brian Eno – Ceol airson Puirt-adhair 1

Pink Floyd – Wish You Were Here Remixes, Gu h-araidh “Gabh Cigar” Gheibhear an leithid le inneal mar Kazaa no Limewire, thathar a radh gun deach an deanamh le Trent Reznor.

‘S caomh leam an t-side agus nuair a leumas an tìm air adhart, bidh mi a-mach nas trice is a’ faicinn iomadh charaidean mhath nach fhaca mi o chionn fhada.


Gum faic sibh a' chamhanaich!