Sgudal ris a bheil mi ag eisteachd agus m'fhoram ur.


Bidh moran dhaoine air thighinn an seo bho Savegaelic.org, uill chaidh sin dha na coin agus bha feum airson aite nach robh cho ardan is tioram, mar sin chruthaich Mac an TOisich "Taigh na Gaidhlig", gheibhear an-seo e.

http://www.activeboard.com/directory/preview.spark?forumID=76107

Tha e air a bhith gu math samhach o chionn greis is bu mhath leam barrachd dhaoine fhaicinn ann.

Co-dhiu, an-drasta tha mi ag eisteachd ri beagan "Latha Uaine" is "Ban-Righ", gu h-araidh stuth bho Innuendo (Fhuair mi MP3 de Raibeart Plant a' seinn an orain sin aig an consairt cuimhneachaidh aig Freddie, 's fior mhath e!) Cuideachd, tha mi fhathast a-mach air Bowie agsu Prionnsa. Cuideachd aig an deireadh seachdain cheannaich mi "AmeriKKKa's Most Wanted" le Ice Cube. Tha e a' cordadh rium gu mor, 's mor orm an stuth cruiadh a thainig a-mach le Public Enemy (no Namahaid Poblach ma thogras tu) is NWA mus deach Rap ro choimearsealta anns na 90an le Biggie is an leithid. Bidh daoine mar Chuck D is Ice Cube a-mach air ain-cheartas, eucoir is mi-reusan an aghaidh mion-chuidean a tha gu math cumanata air feadh an t-saoghail, is rud a tha gu math cudromach a chuimhneachadh latha an-diugh leis na h-Uncle Toms a' feuchainn ri a dhubhadh as dhaibh (is dhuinn) fhein ann an Sleite an-drasta.

Tha mi a' leughadh "Biko" le Domhnall Woods an-drasta agus tha teachdaireachd ann an sin dhn a h-uile Gaidheal mu ar suidheachadh fhein.

Thoir an aire.

Mac-T

A' Cuimhneachadh Sar-Ghaidheal

O chionn bhliadhna dh'eug cuideigin a bha na lasair shoilleir threun ann an ath-bheothachadh cultar nan Gaidheal, duine a bha na ghaisgeach do dh'iomadh dhaoine dem ghinealach, 's duine a chruthaich cuid den cheol as ealanta is beothaile a chaidh a dheanamh a-riamh le cuidieign as a ' Ghaidhlig. 'S e an duine sin Martyn Bennett, am piobaire is fidhlear miorbhaileach a sniomh ceol na ceilidh le ceol a' chluib 's rinn fuaim sgoinneil.
Chunnaic mi Martyn airson a' chiad thuras ann an 1998 ann an Obar Dheathain agus co-dhiu 4 no 5 tursan bhon uairsin air feadh na duthcha (Bha trup math ann an Inbhir Nis nuair a bha sruthan de dh'uisge beatha an asgaidh ri fhaighinn!). Nuair a bha mi a' fas suas bha e a' sealltainn dhomh mar a dh'fhaodadh Gaidhlig is Cultar na h-Alba a bhith ur is fasanta gun a bhith a' cur as dhan t-seann dhualchas aig an aon am. Dhomh-sa , 's e seo iuchair na Gaidhlig airson daoine sambith a th' ann an seo, tha tobar domhainn againn airson a tharraing as.
'S e na claran as fhearr a' cordadh rium a th ' ann an "Hardland", clar gu math cruaidh a thaobh dannsa (Na cennaich seo ma 's lugha oirbh ceol Hardcore) agus "Glen Lyon" clar de dh'orain Ghaihldig a rinn e cuide ri a mhathair, Mairead Bhennett, an t-seinneadair agus sar-eolaiche air ceol Gaidhlig. A dh'innse na firinn, tha a h-uile dad a rinn e riamh agam, agus chan eil cail lag orra.
Fhuair Martyn aillse ann an 2001 agus dh'eug e leis as deidh stri fhada dhuilich an-uiridh air 30mh an Fhaoillteach. 'S e caill mor a bh'ann ach tha buannachd air thighinn as a chuimhne, tha ginealach ur de chluicheadaran oga (Mar Croft No Five, seall fodha) a thug brosnachadh is spionnadh bho na h-iomairtean aige.
Soraidh slan leat a Mhartyn, Thig crioch air an t-Saoghail ach mairidh ceol is gaol.

1971-2005

http://www.martynbennett.com