Johnny Cash


Tha fiolm mu bheatha a' nochdadh a' dh'aithghearr. Chan urrainn dhomh fheitheamh. Tha buaidh mhor air a bhith aig an Fhear ann an Dubh air mo bheatha gu ruige seo. Tha na h-orain aige cho math airson an anaim ann an uairean eiginneach. Daoine spioradail, diadhaidh is laghach a bh'ann, tha e na sar-eisimpleir dhuinn uile. (Tha sin a' ciallachadh gum faodar a dhol air splaoid amphetamaine airson 10 bliaddhna cho fad gun gabh sinn an curam as a dheidh!!! ;-)

Cheeruz!

Barailean: 2

Sgrìobh Blogger Graisg

Chunnaic mi aig Glastonbury e – an 26mh dhen t-Òg Mhìos 1994, Fhuair an t-Easbaig Glaosto a-steach saor an asgaidh na chois cuideachd agus nach do nochd e air an àrd-ùrlair le Seonaidh e-fhèin airson mionaid.

12:39 AM  
Sgrìobh Blogger Country Life

Mac,
I like Johnny Cash too. Where have you been? I started up a forum called Save Scottish Gaelic. I have 7 members now. Seems there are a few forums popping up. Well anyway, hope you join mine too. I joined most of the other ones.
http://34.freebb.com/savegaidhlig2/index.php?cmd=savegaidhlig2
Anyways, you've always been nice to me on SG and I've always appreciated it. Ps, my older sister was a big Led Zepplin fan, so believe it or not, I know most of their songs LOL..I am a straight laced ex traditonalist musician type person LOL
mar sin leibh,
Máirín aka mrsmuir

6:10 AM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh