De ris a tha mi ag eisteachd?

Kanye West - Late Registration
Rap a' Mhille Bhliadhna Ur, direach sgoinneil!

Daibhidh Macillebhuidhe - Ameirigeanaich Oga
A' toiseachadh le oran an tiotail agus a' criochnachadh le "Cliu", abair bookends!

Arcade Teine - Tiolaigeadh
Seall an artagail a sgriobh mi mu thrath.

Martyn Bennett - A' Chiad Chlar
Tha seo mach a' phrint an-drasta, an dochas gum foillsichear e a dh'aithghearr


Johnny Cash/Bob Dylan - Nashville Skyline Sessions
An cuala sibh riamh"Nashville Skyline", agus an t--oran, "girl from the north country"? Uill thanig na bootlegs seo bho na seiseanan sin. Da ghaisgeach ri cheile. Faigh inneal P2P agus lorg air an son.

Nollaig Chridheil!