Deagh Chac!

Bidh fios aig daoine gun gabh 'cac' a chleachdadh 'sa Bheural airson a radh gu bheil rudeigin math, mar eisimpleir, "sin an dearbh chac", no "'s e cac math a tha siud". An gabh an aon rud a dheanamh ann an teanga nan Gaidheal? 'S cintteach gun gabh, rinn mi an dearbh rud an ceartuair.

Eisimpleirean de chac mhath

Dr Dre., The Chronic (lan le gunnaichean, drogaichean, striopaich agus Snoop Dogg)

Daibhidh Bowie, Coin nan Daoimeanan (Chan e Roc is Rol a tha seo, 'S e Muirt-sluaigh!)

Niall Og, Rocadh san t-Saoghal Shaor (Dathan air an t-Sraid, Dearg, Gorm is Geal)

A' chaid chlar aig na Afro Celt Sound System