Saor-laithean, gad dheanamh ceart gu leor!

Woo-hoo, tha Mac T air laithean-saora airson cola-deug! Sgreamhail math! A' Cumail orm leis m'fheallsanachd nach eil uidh aig daoine de tha mi a' deanamh nam bheatha laihteil chan eil mi a' dol a dh'innse smid dhuibh mu de tha dol ann an Saoghal Mhic an Toisich :-D, ach innsidh mi dhuibh mu barrachd chlaran ris a bheil mi ag eisteachd (Tha fios agam gu bheil air seo a dheanamh o chionn gu math goirid ach co-dhiu, faidaidh tu a dhol gu aite eile ann an Tir nam Blog....

Madonna - Saor-la (direach mar Co-La-Breith Sona Dhut (Tha mi a' ciallachadh an Orain le Stevie Wonder) Bha An t-Oran seo a' ruith trom eanchainn air Dihaoine.

Na Waterboys - Orain As Fhearr 1981-1990, gu h-araidh, "Na Buail an Droma" agus "Anam" (An creids sibh gun cuala mi an t-oran seo air program criogaid aon trup, nuair a rinn na Sasannaich a' chuis air na Bengallaich an-uiridh!)

Led Zeppelin - Ceithir Samhlaidhean - Abair Clasaig! Nuair a chunnaic mi Plant ro Nollaig, chlucih e "a'gol gu Caligornia" agus "Ceithir Maidean".

Gunnaichean is Rosan - Acras airson Sgrios, Bho Thoseach gu Crioch, lan deoch, lan bheatha, lan drabasta! De eile tha sibh ag iarraidh? Gu ha-raidh Failte Don Jungle agus Banrigh Rocaid!

Dr Dre - 2001, ‘s fhearr leam seo na An Cronaic, ged tha sin math cuideachd.

A' mhios seo, tha mi ag eisteachd ri....

Croft No Five - Dà phort ùr. “Crash” agus “Out of Line”. Gheibhear an-seo iad
http://www.myspace.com/croftnofive

Prionnsa -3121 Clàr Ùr, air ais air dòigh ‘s a’ togail air Musicology mar bun-steidh.

An Cò – “Baba Ui Riallaigh” agus “Cò th’annad?”

Enclave – Buidheann Dannsa bho Ghlaschu a’ measgachadh rudan neonach.

Brian Eno – Ceol airson Puirt-adhair 1

Pink Floyd – Wish You Were Here Remixes, Gu h-araidh “Gabh Cigar” Gheibhear an leithid le inneal mar Kazaa no Limewire, thathar a radh gun deach an deanamh le Trent Reznor.

‘S caomh leam an t-side agus nuair a leumas an tìm air adhart, bidh mi a-mach nas trice is a’ faicinn iomadh charaidean mhath nach fhaca mi o chionn fhada.


Gum faic sibh a' chamhanaich!

Air bhioran

A bheil sibh fhein air bhioran? Tha mise gu mor! Tha fiughar orm gu samhradh de cheol mhath ur bho chuid dhe na comhlan is cluicheadaran as fhearr leam, Prionnsa, Na Fugees agus gu h-araidh na Red Hot Chili Peppers. Chunnaic mi iad aig Achadh a' Mhoirich ('S e sin an t-aite far an robh Hearts ag iarraidh a chluich an aghaidh Hibs) bhon-uiridh is bha iad sgrathail math fhein. 'S tric air m'iPod a bhios mi a' cur air "Mun timcheall an t-Saoghail", a' chiad oran bho "Californication", nam bheachd-sa a' chiad oran aig toiseach chlair as fhearr a bh' ann a-riamh, tha e direach a' cosnadh lamh an uachdair a bharrachd air "Failte don Jungle" le Gunnaichean is Rosan. Tha iomradh ann gur docha gum bi clar dubailte ann, cho fad's gu bheil John Frusciante a' cumail air adhart, 's cinnteach gun gleidh Na Chilis an aite aig mullach an t-Saoghail. Moran speis do Antony, Chad, John is gun teagamh, Flea!

Cheeruz!

Sgudal ris a bheil mi ag eisteachd agus m'fhoram ur.


Bidh moran dhaoine air thighinn an seo bho Savegaelic.org, uill chaidh sin dha na coin agus bha feum airson aite nach robh cho ardan is tioram, mar sin chruthaich Mac an TOisich "Taigh na Gaidhlig", gheibhear an-seo e.

http://www.activeboard.com/directory/preview.spark?forumID=76107

Tha e air a bhith gu math samhach o chionn greis is bu mhath leam barrachd dhaoine fhaicinn ann.

Co-dhiu, an-drasta tha mi ag eisteachd ri beagan "Latha Uaine" is "Ban-Righ", gu h-araidh stuth bho Innuendo (Fhuair mi MP3 de Raibeart Plant a' seinn an orain sin aig an consairt cuimhneachaidh aig Freddie, 's fior mhath e!) Cuideachd, tha mi fhathast a-mach air Bowie agsu Prionnsa. Cuideachd aig an deireadh seachdain cheannaich mi "AmeriKKKa's Most Wanted" le Ice Cube. Tha e a' cordadh rium gu mor, 's mor orm an stuth cruiadh a thainig a-mach le Public Enemy (no Namahaid Poblach ma thogras tu) is NWA mus deach Rap ro choimearsealta anns na 90an le Biggie is an leithid. Bidh daoine mar Chuck D is Ice Cube a-mach air ain-cheartas, eucoir is mi-reusan an aghaidh mion-chuidean a tha gu math cumanata air feadh an t-saoghail, is rud a tha gu math cudromach a chuimhneachadh latha an-diugh leis na h-Uncle Toms a' feuchainn ri a dhubhadh as dhaibh (is dhuinn) fhein ann an Sleite an-drasta.

Tha mi a' leughadh "Biko" le Domhnall Woods an-drasta agus tha teachdaireachd ann an sin dhn a h-uile Gaidheal mu ar suidheachadh fhein.

Thoir an aire.

Mac-T

A' Cuimhneachadh Sar-Ghaidheal

O chionn bhliadhna dh'eug cuideigin a bha na lasair shoilleir threun ann an ath-bheothachadh cultar nan Gaidheal, duine a bha na ghaisgeach do dh'iomadh dhaoine dem ghinealach, 's duine a chruthaich cuid den cheol as ealanta is beothaile a chaidh a dheanamh a-riamh le cuidieign as a ' Ghaidhlig. 'S e an duine sin Martyn Bennett, am piobaire is fidhlear miorbhaileach a sniomh ceol na ceilidh le ceol a' chluib 's rinn fuaim sgoinneil.
Chunnaic mi Martyn airson a' chiad thuras ann an 1998 ann an Obar Dheathain agus co-dhiu 4 no 5 tursan bhon uairsin air feadh na duthcha (Bha trup math ann an Inbhir Nis nuair a bha sruthan de dh'uisge beatha an asgaidh ri fhaighinn!). Nuair a bha mi a' fas suas bha e a' sealltainn dhomh mar a dh'fhaodadh Gaidhlig is Cultar na h-Alba a bhith ur is fasanta gun a bhith a' cur as dhan t-seann dhualchas aig an aon am. Dhomh-sa , 's e seo iuchair na Gaidhlig airson daoine sambith a th' ann an seo, tha tobar domhainn againn airson a tharraing as.
'S e na claran as fhearr a' cordadh rium a th ' ann an "Hardland", clar gu math cruaidh a thaobh dannsa (Na cennaich seo ma 's lugha oirbh ceol Hardcore) agus "Glen Lyon" clar de dh'orain Ghaihldig a rinn e cuide ri a mhathair, Mairead Bhennett, an t-seinneadair agus sar-eolaiche air ceol Gaidhlig. A dh'innse na firinn, tha a h-uile dad a rinn e riamh agam, agus chan eil cail lag orra.
Fhuair Martyn aillse ann an 2001 agus dh'eug e leis as deidh stri fhada dhuilich an-uiridh air 30mh an Fhaoillteach. 'S e caill mor a bh'ann ach tha buannachd air thighinn as a chuimhne, tha ginealach ur de chluicheadaran oga (Mar Croft No Five, seall fodha) a thug brosnachadh is spionnadh bho na h-iomairtean aige.
Soraidh slan leat a Mhartyn, Thig crioch air an t-Saoghail ach mairidh ceol is gaol.

1971-2005

http://www.martynbennett.com

Johnny Cash


Tha fiolm mu bheatha a' nochdadh a' dh'aithghearr. Chan urrainn dhomh fheitheamh. Tha buaidh mhor air a bhith aig an Fhear ann an Dubh air mo bheatha gu ruige seo. Tha na h-orain aige cho math airson an anaim ann an uairean eiginneach. Daoine spioradail, diadhaidh is laghach a bh'ann, tha e na sar-eisimpleir dhuinn uile. (Tha sin a' ciallachadh gum faodar a dhol air splaoid amphetamaine airson 10 bliaddhna cho fad gun gabh sinn an curam as a dheidh!!! ;-)

Cheeruz!

Croft No Five

'S e comhlan-ciuil anabarrach math tha seo, tha mi air fhaicinn aon trup ann an Dun Eideann, is tha iad a' toirt an Fhuinc leatha don cheilidh. Tha iad coltach ri Shooglenifty agus na Red Hot Chili Peppers (no Na Capsaiceim Teth Teth mar a chanas mi fhein riutha.) air an sniomh ri cheile ann am brot ceolmhor. Bidh mi a' tric ag eisteach ri ceol a' bhocsa agus feumaidh miradh gu bheil an cluicheadair Bhocsa, John Somerville, gle mhath, anns a' chiad coig cluicheadairean as fhearr ann an Alba an-drast, (ged tha stoidhle gu math mi-thraidiseanta a th' aige.). Tha da chlar aca,"Attention All Personnel" a tha nas fhearr a thaobh fuinn is puirt ach tha an fuaim a' soundacha mar gun do chlarar ann am bocsa brioscaidean, tha am fuaim diobhalta lag. Tha an darna chlar, "Talk Of The Future" fada nas truime a thaobh fuaim agus tha anm func fior laidir ach chan eil na puirt cho laidir idir, tha filler no dha ann. Tha mian dochas gum bi iad a' deanamh clar eile a dh'aithghearr.

Gheibhear an-seo "Talk Of The Future" (Chan eil "An Croit" a' cosnadh dad bhon a' chiad chlar aca, 's mar sin na ceannaich e, ma tha thu eolach air daoine leis, losg e!

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B0006333M8/qid=1136299735/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/026-3447126-3853254

Seall air larach a' chomlain cuideachd @ www.croftnofive.com

Sin sibh fhein

Nollaig Chridheil

Aye Aye 'Illean, Tiodhlac Nollaig Bheag Dhuibh Uile. Cairistiona Choir!!! Cho piosail 'sa ghabhas! Beannachd Oirbh! Mac

De ris a tha mi ag eisteachd?

Kanye West - Late Registration
Rap a' Mhille Bhliadhna Ur, direach sgoinneil!

Daibhidh Macillebhuidhe - Ameirigeanaich Oga
A' toiseachadh le oran an tiotail agus a' criochnachadh le "Cliu", abair bookends!

Arcade Teine - Tiolaigeadh
Seall an artagail a sgriobh mi mu thrath.

Martyn Bennett - A' Chiad Chlar
Tha seo mach a' phrint an-drasta, an dochas gum foillsichear e a dh'aithghearr


Johnny Cash/Bob Dylan - Nashville Skyline Sessions
An cuala sibh riamh"Nashville Skyline", agus an t--oran, "girl from the north country"? Uill thanig na bootlegs seo bho na seiseanan sin. Da ghaisgeach ri cheile. Faigh inneal P2P agus lorg air an son.

Nollaig Chridheil!

Ragga Iudhach

Mar a bhios fios agaibh, tha Mac an Toisich gu math measail air reggae.'S toil leam a h-uile cail bho Sca agus "na Scadaileits" tro Bhob Marlaigh gu stuth ur mar Buju Banton.
Ach chan eil mi ro mheasail air daoine geala a bhith a' deanamh 'regatta de blanc". Chan eil moran ann a tha math air, 's docha UB40 sna 80an, ach tha an cuid eile gun fheum sam bith. Le sin air m'aire bha mi beagan teagmhach mu dheidhinn an duine seo. Canaidh "Matisyahu" ris agus 's e balach a Pittsburgh no aiteigin a th' ann, agus bidh e a' tostadh thairis air an ruitheam mar Shabba Ranks agus seinn mar Bunnaidh Wailer, ach seo an rud, tha e geal, agus tha e na Iudhach, ach chan e Iudhach abhaisteach a th'ann, 's e Iudhach Hassidic a th' ann le ad dhubh agus deise dubh, "the whole shebang" mar a chanas iad, agus gu h-iongantach tha e fior mhath! Tha mi an duil gun spreidh e ann an 2006 gu mor., 'S doirbh talant cho mor ri seo a chleitheadh. Direach sgoinneil. Bha mi gu math crosta is luchdaich mi a-nuas cuid MP3 aige, cuid bho chlar bheo is cuid bhon chlar stiuidio. Direach sgoinneil!
Tha moran reggae gu h-araidh reggae "freumhach" a' tarraing air iomhaigheachd an t-Seann Tiomnaidh, is mar sin chan eil e a' soundadh ro neonach, Matisyahu a' tarraing air an Torah is an leithid, agus tha guth math aige. (Seadh, chleachd mi soundadh, bidh an luchd ionnsachaidh anal a' flippeadh an lid an-drasta.). Tha e' rappadh ann an Hebrew cuideachd, is math a bhith ga chluinntinn. Smaoinich gum b'urrainn cuideigin fior rap a dheanamh 'sa Ghaidhlig uaireigin?

Co-dhiu seall air www.hasidicreggae.com airson barrachd mu dheidhinn an duine sgoinneil seo.