Wikipedia

'S e leabhar-eolais air loidhne is saor-thoileach a th' anns an wikipedia, tha am fear sa Bheurla gle mhor ach tha fear anns a' Ghaidhlig agus tha e a' sior-fhas.. Bidh daoine a' dol air agus a' cur an eolas air a cheann fhein. Faodaidh tu a sgriobhadh mu chail sambith. Saoilidh mi gum bi mi a' deanamh an leithid san am ri teachd.

Seall air aig

http://gd.wikipedia.org