Uisge Purpaidh

Howdy, 'illean is nighnean, 's mise Mac an Toisich, is failte romhaibh dhan bhlog agam. Bidh mi ag eadar theangachadh liricean orain an-seo bhon a' Bheurla gu Gaidhlg is cuideachd a' toirt mo bheachdan air orain is claran roc, rap is reggae clasaigeach bho am gu am.

An-diugh

Uisge Purpaidh le Prionnsa

A bheil an clar seo agaibh? Mura h-eil, carson nacheil.

Seo Clar a' Chlair!

1.Rachamaid Craicte
2.Thoir mi falbh bhuat
3.An Fheadhainn Bhreagha
4.Coimpiutair Gorm
5.Nikki Choir
6.Nuair a Chaoineas na Calamain
7.Bhasaichinn Dhut
8.A Ghraidh, 'S e Rionnag a th'annam
9.Uisge Purpaidh

'S e clar fior mhath tha seo. Cheannaich mi e an-uiridh, 's bhon uarisin, tha mi air cha mhor a h-uile rud leis an duine bheag phurpaidh a cheannach, "1999", "Drochaid Ghraffiti" is an leithid. Thoir suil air an fhiolm cuideachd, tha an te ann, Appollonia, fior thaitneach na coltas, ach tha deagh chleasachadh ann le Clarence Williams III mar athair "a' Ghille", mar a tha air Prionnsa san fhiolm.

Tha Prionnsa (no Samhail, mar a bha air eadar 1994 is 2000) a' cumail deagh chuirm-ciuil bheo cuideachd 's e loma-lan spionnadh is leum. Air a' chlar, tha e a' suathadh air a h-uile rud bho mhiann-feise gu Dia, cliu gu gaol; salach ach diadhaidh anns an aon char. Tha buaidh mhor aig Seamus Macilledhuinn is Sly Stone air a' chlar seo agus ged bhios orain bho chlaran eile, 's docha nas fhearr , 'Coirbhette Bheag Dhearg' man eisimplear, chan faigh thu clar cho mor-thaitneach ris an fhear seo. Gheibhear e aig Fopp airson coig not no gu math saor aif feilltean HMV.

Bheirinn-sa coig deug mach a coig deug don chlar seo.

"Gum faic sibh a' chamhanaich!"

Barailean: 1

Sgrìobh Blogger Graisg

Sin thu fhèin 'ille ach chan eil smocadh math dhut!

3:49 PM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh