uile gu leir 's e breig eile sa bhalla

Breig eile sa Bhalla (Pairt a Dha)

Chan eil feum againn air foghlam.
Chan eil feum air smachd-smuain.
Gun searbhas dorch san t-seomar-teagaisg.
A Thidseir, seachainibh a' chlann ud

Uile gu leir, 's e breig eile sa bhalla.

A bheil thu eolach air 'A' Bhalla' le Pink Floyd?

'S e clar gu math ioma-fhillte, domhainn is uaireannan dorainn, ach tha oran no dha math air.

Am faca tu sibh an ceathrar bodaich aig Live 8? Nach math a rinn iad?