Co as fhearr leibh, Peadar, Bunnaidh no Bob???

Ged bha iomadach buill aig a' chomhlan ciuil "Na Wailers" aig an toiseach, thathar ag aontachadh gu mor gur e Peadar Mac an Toisich, Bunnaidh Wailer agus Raibeart Marlaigh a bh 'anns na priomh buill, 's iad a bha anns a' chomhlan nuair a fhuair cliu: Ann an Iamaica sa chiad dol-a-mach, le Lee Perry gan riochdachadh, agus gu eadar-naiseanta, leis na claran, 'Catch a Fire' agus 'Burnin'.

Dhealaich iad as deidh seo, air sgath' sgun robh Chris Blackwell, ceannard Chlaran nan Eilean, a' cur cuideam air iomhaigh Bhob mar an Toiseach, rud nach robh a' cordadh ris an Toiseach eile sa chomhlan-ciuil! Cuideachd, cha robh Bunnaidh airson cuairtean a dheanamh thall thairis.

Ged a rinn Bob fior mhath as deidh nan Wailers, gu dearbh rinn an sithis eile cuid de chlaran a tha co-dhiu, co-ionnan leis na claran aig Marlaigh.

Bidh barrachd orrasan a' nochdadh a dh'aithghearr.

JAH! RASTAFARI!